می گفت : ساکنان شهر ما فراموششان شده پرده ها را که کنار بکشند ، 

نبض پنجره های هنوز ، می زند ، 

همه ی ترس من این است که بهار ، پشت در خانه ها جا بماند و به یاد کسی نیفتد که زمستان رفته است . . .


ادامه مطلب...

نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


به یاد عزیزانی که دیگر در کنار ما نیستند . . .


ادامه مطلب...
نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


وقتی چیزی را از ته دل طلب می کنی ، مطمئن باش که خواسته ات درروح جهان متولد شده است . . . 


ادامه مطلب...
نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


   1      2      3   >>
Blog Skin