صبر ، گذرگاه خوبیست ولی اطراقگاه خوبی نیست . . .

از آهسته رفتن نترس ، از ایستادن بترس . . .

نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابر است با نیروی 99 نفر که به آن چیز علاقمندند . . .

دیروز خاطره ای بیش نیست و فردا فقط یک رویاست ، اما اگر امروز را خوب زندگی کنی ، تمام دیروزهایت به خاطره ای خوش و تمام فرداهایت به رویاهای امید تبدیل خواهد شد ،

امروز را دریاب ، امروز سرآغاز طلوع است . . .

نوشته شده در  دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin