هر که در این بزم مقرب تر است 

جام بلا بیشترش می دهند . . .

در دعا کردن ، باید مثل یک کودک باشی که شب به آرامی خوابش می برد ، چون مطمئن است که صبح ، چیزی را که درخواست کرده ، آماده است . . .

"اسکاول شین"  

ار هنری داری و هفتاد عیب 

دوست نبیند به جز آن یک هنر . . . 

اگر بنا باشد همه یکطور فکر و عمل کنند ، مثل آن است که هیچکس فکر و عمل نکرده است . . . 

نوشته شده در  جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin