۳۱  ۲۸  ۳۲  ۱۶  ۳۱ 

 

۱۲  ۱  ۳۱   ۳۲  ۴  ۱  ۱۳  ۳۱  ۹  ۳۰  ۱ ۳۱  ۲۸   ۳۲  ۱  ۲۳   ۴ 

 

۲   ۱۲  ۱   ۳۲    ۲۶    ۲۳    ۴    ۲۹   ۱    ۳۲    ۲۵   ۳۱ 

 

۷    ۲۴   ۱۰   ۱۲ 

 

۱۰   ۳۰    ۱۵   ۴    ۴    ۱۰    ۱    ۱۲    ۲۸ !!! 

 

 

( ۱ = الف 

 

  ۲ = ب 

 

  ۳ = پ 

 

  . . . ) 

 

 

======>>> همیشه 

 

                   راهی تازه خواهم یافت 

 

                   برای گفتن این که 

 

                   چقدر 

 

                   دوستت دارم !!! 

نوشته شده در  دوشنبه 29 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin